RSS
Publicerad 2017-08-07

Barnahuset utökar i Åmål och Uddevalla

Barn som har blivit utsatta för brott behöver tas omhand med omsorg. Från och med den 1 oktober 2017 kommer Barnahus Trollhättan att utökas med två nya barnförhörsrum i Åmål och Uddevalla, vilka tillsammans blir Barnahus Fyrbodal.

På Barnahus kan barn i en och samma miljö träffa åklagare, polis, socialtjänst och hälso- och sjukvård.

På Barnahus kan barn i en och samma miljö träffa åklagare, polis, socialtjänst och hälso- och sjukvård.

Till Barnahus kommer barn och unga under 18 år som misstänks ha blivit utsatta för misshandel, sexuella övergrepp, hedersrelaterad brottslighet eller människohandel med sexuellt syfte. På Barnahus kan barn i en och samma miljö träffa åklagare, polis, socialtjänst och hälso- och sjukvård.

Sedan år 2007 finns det ett väl fungerade och uppskattat Barnahus i Trollhättan som sedan tidigare samarbetar med Vänersborgs kommun, Lilla Edets kommun samt Färgelanda kommun. Sommaren 2015 kom en förfrågan till Fyrbodals kommunalförbund från polisen om ett utökat samarbete med kommunerna i Västra Fyrbodals geografiska område. Polisen efterfrågade ökad samverkan kring barn som misstänks ha varit utsatta för våld i nära relationer samt bättre möjligheter att få tillgång till barnförhörsrum.

Tre lokala barnförhörsrum

Det finns en allmän lagstadgad skyldighet för myndigheter att samverka med stöd av 6 § Förvaltningslagen (1986:283). Bestämmelser om samverkan finns även inom Socialtjänstlagen, Polislagen, Hälso- och sjukvårdslagen etc. Via Socialchefsnätverket startades en arbetsgrupp med representanter från polis, åklagare, kommun och Västra Götalandsregionen. Arbetsgruppen har tagit fram förslag till struktur för Barnahus Fyrbodal med utgångspunkt i tre barnförhörsrum.

Barnahus Fyrbodal är organisatoriskt kopplat till Trollhättans Stad som huvudkontor. Tre barnförhörsrum är placerade i Åmål, Uddevalla och Trollhättan med var sin samordnare på plats. Teamledaren som är anställd på enheten mot våld i nära relation leder arbetet på de tre platserna och har övergripande ansvar för Barnahus Fyrbodal vad gäller kvalitet och utveckling.

Syftet med Barnahus är att stärka barnperspektivet och att ge barn och ungdomar den hjälp de behöver genom att berörda myndigheter samverkar. Flera utredningar, bland annat ”Inuti ett Barnahus – En kvalitetsgranskning av 23 svenska verksamheter” visar att modellen Barnahus är ”ett steg i rätt riktning för att tillförsäkra att barn- och ungdomar som utsatts för olika typer av misshandel och brott får ett gott bemötande”.

Förhörsrummen är anpassade för barn, men kan också fungera som förhörsrum för andra målgrupper som till exempel våldsutsatta kvinnor, ungdomar och funktionsnedsatta målsägare. Ny målgrupp är personer som har blivit utsatta för kvinnlig könsstympning.

Satsningen på Barnahus Fyrbodal sker inom Vårdsamverkan Fyrbodallänk till annan webbplats där offentlig och privat hälso- och sjukvård, kommunal vård- och omsorg, socialtjänst samt skola samverkar för att på bästa sätt ge vård, stöd och omsorg på lika villkor till Fyrbodals invånare.

Barnahus Fyrbodal

Senast ändrad: 2017-08-07 Uppdaterad av: Filippa Bohlin       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776