RSS

Förslag på rutiner för hantering av HSA

 Bakgrund

Katalogtjänst HSA är en elektronisk katalog som innehåller kvalitetsgranskade uppgifter om personer och verksamheter inom svensk vård och omsorg.

Informationen i HSA används av många e-tjänster för att söka efter kontaktuppgifter och för att jämföra vård på nätet. Uppgifterna i HSA är också en viktig källa för behörighetsgrundande information vid inloggning i olika IT-system.

Anslutning till HSA kan ske genom förenklad anslutning då information registreras och kontrolleras manuellt via HSA-admin, ett system som tillhandahålls nationellt. Ett annat alternativ är att göra en fullständig anslutning till HSA då information från en intern katalog synkas upp till nationell katalog enligt uppsatta regler och scheman.

Inom Västra Götaland är de flesta kommuner anslutna till HSA med förenklad anslutning och använder således HSA-admin för att registrera och följa upp uppgifter. För att följa nationellt regelverk finns det ett antal rutiner att ta fram och arbeta utifrån för att uppfylla ställda krav och garantera att uppgifterna är korrekta och aktuella.

Rutiner kan tas fram i samverkan för att öka samarbete och stöd sinsemellan utsedda administratörer och ansvariga i den egna organisationen.

Omfattning

 1. Personuppgifter ska vid registrering samt regelbundet, minst en gång i månaden, verifieras mot Skatteverkets register med hjälp av personnummer eller samordningsnummer. HPT Producent ska innehålla en beskrivning av hur personuppgifter verifieras.
 2. Uppgifter om legitimation, specialistkompetens och förskrivningsrätt ska hämtas från Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) samt regelbundet, minst en gång i månaden, verifieras mot samma källa.

 3. Personer i HSA ska ha ett anställnings- eller uppdragsförhållande till den organisation de tillhör i HSA. Verifiering av att anställnings- eller uppdragsförhållandet kvarstår ska göras vid registrering samt minst en gång per kvartal.

 4. Vid skapandet av organisationsuppgifter ska dessa verifieras mot SCB:s och/eller Bolagsverkets register genom användning av organisationsnummer. HPT Producent ska innehålla en beskrivning av hur organisationsuppgifter verifieras.

 5. Rutin för hantering av vårdgivare och vårdenheter
  1. Vårdgivare registrerade hos IVO
  2. Beslut från vårdgivare kring vårdenheter och verksamhetschefer
  3. Arkivering av vårdenheter

 6. Rutin för hantering av skyddade personuppgifter. Av beskrivningen ska det framgå hur personuppgifter döljs i samband med att en person får skyddade personuppgifter samt hur uppgifterna synliggörs när personen inte längre har skyddade personuppgifter.

 7. Rutin för att tilldela och följa upp tilldelning av IT-tjänstroll

 8. Detaljerad beskrivning av procedurer för behörighetshantering för administratörer ska dokumenteras och redovisas i HPT Producent.
 9. Rutin för att tillse att regelbunden intern revision sker rörande efterlevnad av HSA-policyn

 10. Kontinuitetsplanering (i händelse av störningar i HSA).
   


Relaterad information

Fler exempel

Senast ändrad: 2017-11-14 Uppdaterad av: Siv Torstensson       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776