RSS

Kompetensplattformarbetet

Utbildnings- och kompetensförsörjningsfrågorna har under de senaste åren fått allt större betydelse. Utbildningar som matchar arbetsmarknadens behov på kort och lång sikt är strategiskt viktigt. Även möjligheter för invånarna i hela Västra Götaland att utbilda, vidareutbilda och omskola sig för att utvecklas och må bra är viktigt.

Kompetensplattform Västra Götaland

Västra Götalandsregionen har i nära samverkan med de fyra kommunalförbunden etablerat Kompetensplattform Västra Götaland. Syftet är att tillsammans verka för en fungerande arbetsmarknad där utbildningar leder till rätt kompetens och allas färdigheter tas tillvara. Se vidare VG-region

Kompetensplattform i Fyrbodal

Syftet med Kompetensplattformarbetet i Fyrbodal är att höja den generellt låga utbildningsnivån i Fyrbodalregionen och att förse arbetslivet med rätt kompetens. Arbetet startade upp i ett pilotprojekt 2010. Fyrbodals kommunalförbund har valt att jobba utifrån ett lokalt perpektiv där kommunerna spelar en viktig roll. För kompetensplattformarbetet i Fyrbodal har resurser avsatts för att kunna jobba med regional och lokal samverkan, utredningar, omvärldsbevakning, projektansökningar och nätverk. Se vidare KP-Fyrbodal

Delregional kompetensplattform (DKP)

Kompetensplattformarbetet på regional nivå kräver även ett strukturerat arbete på delregional nivå. Ett brett sammansatt delregionalt kompetensråd med representanter från utbildningsanordnare, myndigheter, arbetsmarkandens parter, arbetsliv från privat och offentlig sektor har bildats. Uppgiften är att tillsammans ta fram underlag för utbildningsplanering för att uppnå en bättre matchning av arbetsmarknadens behov nu och i framtiden. Se vidare DKP

Lokala kompetensplattformar (LKP)

Arbetet med kompetensplattformen på delregional nivå kräver en motsvarande struktur i kommunerna. Kompetensplattformens roll på lokal nivå är att inhämta information och göra en analys av utbildnings- och kompetensbehovet i kommun/kommunkluster. Analyserna ligger till grund för utbildningsplanering på både lokal och delregional nivå. Samtliga kommuner har utsett kontaktpersoner som ansvarar för rapportering till den delregionala nivån. Se vidare LKP

KONTAKT

Processledare – Utbildning
Kent Javette
Telefon: 0522 - 44 08 44
Mobil: 0701-62 04 25
Epost: kent.javette@fyrbodal.se
Projekt- och processledare - Utbildning

Yvonne Samuelsson
Telefon: 0522-44 08 27
Mobil: 0705-50 83 41
E-post: yvonne.samuelsson@fyrbodal.se


Beredningsansvarig Utbildning
Karin Jansson
Telefon: 0522-44 08 48
Mobil: 0733-35 85 19
E-post: karin.jansson@fyrbodal.se

Collegesamverkan VG, gröna näringar
Per Hasselberg
Telefon: 0522-440 843
E-post: per.hasselberg@fyrbodal.se
Senast ändrad: 2018-10-17 Uppdaterad av: Yvonne Samuelsson       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776