RSS

Kompetensförsörjning och utbildning

Fyrbodals kommunalförbund verkar inom området kompetensförsörjning och utbildning där fokus är ökad samverkan och samplanering. Detta sker bl.a. genom olika nätverk och mötesplatser, samordning av gemensamma insatser, förstudier och projekt. Kommunalförbundet verkar också som en länk mellan kommunerna i Fyrbodal, till regional- och nationell nivå.

Det finns inom Fyrbodalregionen en uttalad vilja att samverkan inom utbildningsområdet. En avsiktsförklaring tecknades 2013 vars syfte är att Fyrbodals invånare ska erbjudas utbildning av så god kvalitet som möjligt, så att regionala målsättningar inom utbildningsområdet kan nås.  

Prioriterade insatser som berör fokusområde utbildning utgår från VG 2020 (pdf, 731.5 kB) och redovisas nedan. Inom parantes framgår vart i strategin de prioriterade frågorna finns.

 • Stimulera ökat entreprenörskap och intraprenörskap (1.1.1)
 • Skapa en sammanhållen arena för ungas möjligheter till praktik, ferieplatser och mentorer (2.1.1)
 • Kraftsamling på ökad samverkan mellan eftergymnasial utbildning och arbetsliv (2.1.2)
 • Främja ett arbetsliv som aktivt engagerar sig för barn och ungdom (2.1.3)
 • Förkorta och förenkla vägen till arbetsmarknaden genom vägledning och validering (2.2.2)
 • Effektiv kompetensförsörjning och livslångt lärande i företag och organisationer (2.2.3)
 • Utveckla samordningen inom utbildningssystemet, möta framtidens kompetensbehov (2.2.4)
 • Riva gränshinder och öka samverkan med Norge, etablera region Oslo/Göteborg/Öresund (4.2.3)

Även tre av fem rekommenderade insatser från Bredningen för hållbar utveckling (BHU) berör fokusområde Utbildning:

 • Skapa förutsättningar för bättre matchning mellan utbildning och arbetsmarknadens behov
 • Insatser för att öka antalet ungdomar med fullföljd grundskola och gymnasieutbildning
 • Underlätta ungdomars och nyanländas insteg på arbetsmarknaden

KONTAKT

Beredningsansvarig Utbildning
Karin Jansson
Telefon: 0522-44 08 48
Mobil: 0733-35 85 19
E-post: karin.jansson@fyrbodal.se

Projekt- och Processledare - Utbildning
Yvonne Samuelsson
Telefon: 0522-44 08 27
Mobil: 0705-50 83 41
E-post: yvonne.samuelsson@fyrbodal.se


Processledare – Utbildning
Kent Javette
Telefon: 0522 - 44 08 44
Mobil: 0701-62 04 25
Epost: kent.javette@fyrbodal.se
Senast ändrad: 2018-10-17 Uppdaterad av: Yvonne Samuelsson       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776