RSS

Samordning skolavhopp

I Fyrbodals kommuner finns ett stort behov av att utveckla arbetet med skolfrånvaro/skolnärvaro. En konferensdag i november 2014 utgjorde ett startskott på ett utvecklingsarbete inom regionen för att kunna ta fram nya strategier och former för utbyte av erfarenheter och kunskap. Behovet verkar stort ute i våra kommuner.

Fyrbodal har nu startat en förstudie som syftar till att kartlägga och ta fram underlag för ett kommande huvudprojekt (som i sin tur kommer att syfta till att minska skolavhopp och öka skolnärvaro). Fyrbodal kommer att tillsammans med Skaraborgs, Sjuhärads och Göteborgs kommunalförbund ta fram ett underlag för ansökan i höst.

I förstudien kommer vi att arbeta med att etablera nätverk samt kartlägga befintliga metoder och verksamheter som arbetar med barn och ungas utsatthet inom detta område. Genom att visa på goda exempel och lyfta fram behov och förutsättningar tror vi att ett kommande projekt kan skapa goda resultat.

Elever som har hög skolfrånvaro eller är s.k. hemmasittare löper riskerar att hamna i utanförskap och också att inte nå kunskapskraven. Detta medför både väsentligt lidande för individen men också höga kostnader för samhället. Orsakerna till hög skolfrånvaro kan vara väldigt varierande och det är helt avgörande att hitta signalerna i tidiga åldrar. Skolnärvaro handlar ytterst barn och ungdomars rätt till utbildning och möjligheter att skapa ett gott liv för framtiden. Därför är frågan om skolnärvaro en viktig fråga för både individen, skolan och samhället. Frågan är också viktig för både grund- och gymnasieskolan.


Processledare Teknikcollege
Helene Stensson
Mobil: 0706-44 90 71
E-post:helene.stensson@fyrbodal.se


Senast ändrad: 2015-06-15 Uppdaterad av: Åsa Johansson       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776