RSS

Kompetensmäklarfunktioner i Fyrbodal - Pilotprojekt

Syfte

Syftet med pilotprojektet är att testa framarbetade modeller i några av våra kommuner/kommunkluster som sedan ska ligga till grund för kommande projektansökningar.

Syftet är också att öka samverkan mellan kommuner/kommunkluster kring utbildningsutbud och behov samt övriga resurser som lyfts fram i ett gemensamt plattformsarbete.

Bakgrund

Kompetensförsörjningsfrågan är på många sätt en utmaning för Fyrbodal. Den stora och snabba omställningen inom näringslivet ställer nya och högre krav på en väl fungerande utbildningsstruktur. Åldersstrukturen, med en åldrande befolkning, innebär ökade behov av omsorg och sjukvård. Generationsväxlingen med stora pensionsavgångar inom många yrkesgrupper skapar en kompetensklyfta. Utbildningsnivån är lägre än riksgenomsnittet och andelen högskolestuderande 20-24 år i Fyrbodal är lägst i hela Västra Götalandsregionen samtidigt som vi ser en ökad efterfrågan på högutbildad arbetskraft.

Att höja den generellt låga utbildningsnivån i Fyrbodalsregionen är ett av huvudmålen för kompetensplattformsarbetet men också att förse verksamheterna med rätt kompetens. Fyrbodals kommunalförbund har valt att arbeta genom lokala kompetensplattformar i kommunerna. I varje kommun har en kontaktperson utsetts, vars uppgift är att arbeta med att bilda ett lokalt kompetensråd, delta i våra nätverksträffar och vara vår kontakt i det lokala arbetet. Processens framskridande har varierat i kommunerna, några har kommit långt i sitt arbete medan vissa ännu inte hittat fungerande arbetsformer.

Under de år som kompetensplattformsarbetet har etablerats inom kommunalförbunden i Västra Götalandsregionen har det visat sig att olika metoder valts för att nå ut med matchningsuppdraget i kommunerna. Fyrbodals kommunalförbund har valt att arbeta med lokala kompetensplattformar i nära samarbete med kommunerna, där vi önskar att testa modellen mäklarfunktioner i några av kommunerna.  Erfarenheter från vårt arbete med lokala kompetensplattformar och mäklarfunktion via pilotprojektet sprids till övriga kommunalförbund och vi kommer också att ta del av deras erfarenheter av olika modeller för kompetenshöjande insatser.

VAD ska vi göra?

I ett pilotprojekt under 1 år  i lokala kompetensplattformar testa olika former av mäklarfunktioner, som utgår från 6 testkommuners lokala förutsättningar och behov. Aktörer som berörs av behov och resurser kring kompetensförsörjning möts och samordnar sina insatser. Vi vill också testa och dra erfarenheter från bildandet av kommunkluster mellan mindre kommuner som samverkar inom gemensamma arbetsmarknadsområden.

Vi prioriterar följande områden:

  • Hitta och pröva olika former av modeller för plattformsarbetet i de 6 deltagande kommunerna i Fyrbodal.
  • Testa de olika kommunmodeller som bildats, utifrån kommunernas lokala förutsättningar och behov.
  • Testa kommunkluster mellan kommuner. 
  • Testa ett ökat samarbete mellan lokal och delregional nivå.
  • Sprida och öka kunskapen om stödverktyg som ex. REKAS, SYV Online, Validering Väst och övriga regionövergripande verktyg.

Tidplan och deltagare 

1 december 2014 - 30 november 2015
Pilotprojektet genomförs i samverkan mellan Fyrbodals kommunalförbund, Kunskapsförbundet Väst, Uddevalla, Tanum, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner,


KONTAKT


Projektledare Scandinavian Science Cluster, SSC

Yvonne Samuelsson
Telefon: 0522-44 08 27
Mobil: 0705-50 83 41
E-post: yvonne.samuelsson@fyrbodal.se


Aktuellt

Uppstartsmöte 9 december 2014öppnas i nytt fönster (pdf, 440.2 kB)

Mäklarmöte 19 januari 2014 på Utvecklingscentrum i BengtsforsSenast ändrad: 2015-01-16 Uppdaterad av: Åsa Johansson       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776