RSS

Projekt

Pågående projekt

Samordning skolavhopp

I Fyrbodals kommuner finns ett stort behov av att utveckla arbetet med skolfrånvaro/skolnärvaro. En konferensdag i november 2014 utgjorde ett startskott på ett utvecklingsarbete inom regionen för att kunna ta fram nya strategier och former för utbyte av erfarenheter och kunskap. Besök projektets hemsidaöppnas i nytt fönster

Cultural planning laborator

Cultural planning är en ny metod för samhällsutveckling med kulturella förtecken. Den ger en ny helhetsbild av ett samhälle med livskvalitet och kulturella resurser som betydelsefulla inslag. Cultural planning laboratory erbjuder kommuner processtöd på plats och inspiration i form av workshops och seminarier. För närvarande deltar 10 kommuner  i Västra Götaland, däribland Färgelanda och Tanum. Fyrbodals kommunalförbund ingår i referensgruppen. Besök projektets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Scandianvian Science Cluster - Gränslös KOmpetense og KOmmunikasjon

Ungdomarna står i centrum i projektet, där målet är att öka teknikintresset och den gränsöverskridande rörligheten på arbetsmarknaden.

Projektet genomförs tillsammans med partners från näringslivet, högskolor och offentlig sektor på bägge sidor av norsk-svenska gränsen. Projektet tar avstamp genom en gemensam analys av arbetsmarkandens kompetensbehov nu och i framtiden. Projektet innehåller satsningar på Sciencecentren som mötesplats för att öka teknikintresset, teknikutbildningar, kompetensutveckling för lärare, teknikläger och tekniktävlingar.   

Mer information se projektets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterAvslutade projekt

Kompetensmäklarfunktioner i Fyrbodal

Syftet med pilotprojektet är att testa framarbetade modeller i några av våra kommuner/kommunkluster som sedan ska ligga till grund för kommande projektansökningar.

Syftet är också att öka samverkan mellan kommuner/kommunkluster kring utbildningsutbud och behov samt övriga resurser som lyfts fram i ett gemensamt plattformsarbete.
Besök projektets hemsida


SEEMORE

SEEMORE pågick mellan mellan april 2012 och april 2015. Syftet var att stärka hållbara transporter på utvalda turistmål. Det område som Fyrbodals kommunalförbund här lyfte fram var norra Bohuslän.  

Besök projektets hemsida.

Gränshinder för näringslivet

Detta var ett treårigt EU-projekt som verkade för att få bort så många hinder som möjligt mellan Sverige och Norge för att underlätta för affärer och människor.
Se projektets hemsida.


Samhällsorientering - struktur, samverkan och helhet inom Fyrbodal

Syftet med projektet är att hitta en varaktig modell över tid som fungerar i ett rörligt mottagande som påverkas att yttre faktorer som krig och konflikter i världen.
Se projektets hemsida.Scandinavian Science Cluster, SSC - Förstudie

Syftet med förstudien har varit att undersöka möjligheterna till utvidgat gränsregionalt samarbete inom kompetensförsörjning och utbildningsplanering inom Science, teknik och naturvetenskap. Där förstudien har lagt grunden till ett huvudprojekt inom EU-programmet Interreg Sverige-Norge. Förstudien avslutades i augusti 2014 där Fyrbodals kommunalförbund och Høgskolen i Østfold varit projektägare.


IGS, Intermodala-Godstransporter-Statistik

Projektet avslutades november 2013. Uppdraget var att undersöka transportmönstret i gränsregionen, kartlägga och analysera förutsättningarna för ökad intermodalitet, dvs. växling mellan olika transportsätt såsom lastbil, järnväg, luft- och sjöfart.
Se projektets hemsida.

STEPS

Detta projekt avslutades januari 2013. Projektet STEPS, Strategiskt Entreprenörskap i Skolan, ska utveckla och öka förutsättningarna för deltagande skolors lärarlag, studie- och yrkesvägledare och skolledare att skapa en entreprenöriell, företagsam och jämställd skola. En skola som bättre speglar arbetslivets och samhällets behov och förutsättningar, nu och i framtiden.


Offentlig miljö som konstform

2007 startade projektet offentlig miljö som konstform i Fyrbodals kommuner. Syftet med projektet var att genom seminarier, inspirationsdagar och konstnärligt konsultarbete öka graden av delaktighet och medverkan till helhetstänkande och långsiktighet kring konst, arkitekturfrågor och offentligt planeringsarbete. Projektet avslutades 2012.
Se projektets hemsida.

Lågor

Ett bokprojekt där medborgarna i varje kommun erbjöds att lämna in ett eget skrivet material i valfri genre. 600 bidrag inkom. Den färdiga antologin presenterades på bokmässan i Göteborg 2011.

Faktor X

Målet var att etablera en infrastruktur i Fyrbodal med förmåga att understödja kopplingen mellan kultur och tillväxt. Arbetet ligger till grund för Fyrbodals arbete kring kulturfrågorna.
Faktor X Slutrapportöppnas i nytt fönster (pdf, 7.3 MB)

Senast ändrad: 2017-04-21 Uppdaterad av: Åsa Johansson       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776