RSS

Ny 3-årig lag med tillfälliga uppehållstillstånd


Den 20 juli trädde en tillfällig lag i kraft Lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. Lagen går i stora drag ut på att endast tillfälliga uppehållstillstånd delas ut under denna period, samt att rätten till familjeåterförening begränsas.

 

De som får uppehållstillstånd som ”konventionsflykting” (välgrundade skäl till förföljelse) får ett tillfälligt uppehållstillstånd på 3 år, alltså under hela tiden som lagen gäller. De har också kvar rätten att återförenas med sin kärnfamilj, men det nya under dessa tre år är att det ställs visst krav på försörjning för sin familj.

De som får uppehållstillstånd som ”alternativt skyddsbehövande” (risk att dödas, torteras, samt som civilperson skadas p.g.a. väpnad konflikt), får ett uppehållstillstånd på 13 månader. De kommer inte att få återförenas med sin kärnfamilj (endast i undantagsfall). Om personen fortfarande har skyddsskäl när uppehållstillståndet går ut, kan han eller hon få förlängt uppehållstillstånd i Sverige. Om personen kan försörja sig själv kan han eller hon få permanent uppehållstillstånd.

Undantag: Ensamkommande barn och de familjer med barn under 18 år som sökt om asyl innan 24 november 2015, bedöms enligt gamla regler med permanent uppehållstillstånd. Det betyder att migrationsverket nu inledningsvis delar ut både permanenta och tillfälliga uppehållstillstånd, enligt både gamla och nya regler.

”Kvotflyktingar” (redan papper klara och hämtas till Sverige ca 1 900 personer per år) får fortsatt permanent uppehållstillstånd.

Under de första åtta månaderna 2016, så har lika många uppehållstillstånd delats ut p.g.a. flykting/skyddsskäl, som under hela förra året (drygt 34 000). 90 % har beviljats uppehållstillstånd som konventionsflykting (27 %) eller som alternativt skyddsbehövande (63 %). Resterande 10 % är bl.a. kvotflykting och särskilt och synnerligen ömmande omständigheter. Läs mer på migrationsverkets hemsida under rubriken statistik.


Läs mer om nya lagen här

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2016752-om-tillfalliga-begransningar-av_sfs-2016-752länk till annan webbplats

Text: Annette Nyman

Senast ändrad: 2016-09-07 Uppdaterad av: Åsa Johansson       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776