RSS

Kort om ”nya” LMA


Vad innebär förändringarna i LMA?

I korthet innebär de att de personer som har beslut om avvisning eller utvisning inte längre har rätt till bistånd enligt LMA. I praktiken betyder det att man helt förlorar rätten till boende och dagersättning från Migrationsverket. Men individuella prövningar görs och ersättningen upphör inte om det bedöms att det är uppenbart oskäligt.

Vilka gäller det?

Förändringarna i LMA gäller de som fått ett definitivt laga kraft beslut om avvisning eller utvisning, samt där tidsfristen för frivillig avresa har tagit slut. Endast vuxna berörs, inte barn eller familjer med minderåriga barn.

Hur många berörs?

I Västra Götaland handlar det om cirka 1 000 personer varav cirka 300 bor i Migrationsverkets anläggningar och 700 i eget boende. Dessa siffror gällde kring månadsskiftet maj-juni, men de kommer att förändras i takt med att fler får beslut om avvisning.

De kommuner i Fyrbodal som hade flest berörda fall då lagen trädde i kraft var Vänersborg med cirka 70 personer och Trollhättan som hade cirka 45 personer.

Vad är syftet med lagändringen?

Detta är ytterligare en av regeringens åtgärder som syftar till att kunna hantera det rekordhöga mottagandet av asylsökande förra året, då över 163 000 personer kom till Sverige. Behovet av att förbättra resurserna i systemet är stort och på detta sätt kan platser frigöras snabbare till de asylsökande som fortfarande väntar på beslut.

Hur påverkas kommunerna?

Förändringarna i LMA påverkar troligen inte kommunerna nämnvärt. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har gjort tolkningen att reglerna om kommunens yttersta ansvar omfattar alla som vistas inom kommunen, och därför även denna grupp. De personer som vistas i kommunen kan därmed ha rätt till bistånd för att undvika en akut nödsituation. Det är då fråga om ett tillfälligt bistånd för akuta åtgärder som tak över huvudet eller mat för dagen. Om detta blir en stor fråga för kommunerna, får den närmaste tiden visa.

På Fyrbodals kommunalförbunds direktionsmöte i torsdags fattades beslut om att biståndsärenden som kan uppstå till följd av nya LMA ska hanteras på samma sätt i alla våra 14 kommuner. Socialcheferna kommer därför att enas om gemensamma riktlinjer.

Syftet är att man inte ska bli bemött på ett sätt i en kommun, och på ett annat sätt i en annan kommun i vårt område.

Text: Malin Husár och Annette Nyman

Senast ändrad: 2016-06-15 Uppdaterad av: Åsa Johansson       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776