RSS

Om Hälsokällan

Kompetensutveckling, nätverk och processtöd

Hälsokällan är en offentlig verksamhet som erbjuder kompetensutveckling, processtöd, samt driver och leder olika nätverk. Hälsokällan arbetar med kvalificerat hälsofrämjande och förebyggande arbete för att främja barn och ungas hälsa. Hälsokällans uppdrag är främst kopplade till det psykosociala området, där utgångspunkten är att verka inkluderande. Ett inkluderande arbetssätt innebär att man verkar för ett sammanhållande system, att gemenskapen främjas på olika nivåer, att man verkar för en demokratisk gemenskap, där olikheter ses som en tillgång.


Vänder sig till kommunala och regionala verksamheter

Verksamheten vänder sig främst till kommunala och regionala verksamheter i Fyrbodal. Hälsokällan är en resurs för personal och verksamheter inom mödra- och barnhälsovården, familjecentraler, förskola, skola, fritidsgårdar, socialtjänsten, ungdomsmottagningarna med flera.


Barnkonventionenen och inkludering är vägledande

Verksamheten tar sin utgångspunkt i FN:s Barnkonvention. Det vill säga att alla barn har samma värde och rättigheter, att barns bästa ska komma i första rummet, att barns åsikter ska beaktas i frågor som rör dem samt att alla barn har rätt att utvecklas såväl fysiskt, psykiskt, moraliskt och socialt.

Hälsokällan arbetar med kompetensutveckling kring ledarskap och strategier kring förhållningssätt. Samtidigt handlar det om att främja personal och verksamheter som möter föräldrar i sin yrkesroll, där föräldrar ses som den viktigaste resursen i barn och ungas liv. Hälsokällan arbetar hela tiden utifrån ett inkluderande och normkritiskt förhållningssätt . Detta innebär att vi arbetar med att främja allas lika värde, bland annat genom att synliggöra normer, samt främja kunskaper, som granskar ifrågasätter och utmanar fördomar och där genom kan diskriminering och kränkande behandling förebyggas.


Arbetssätt

Hälsokällan arbetar främst utifrån tre strategier. Dessa är
1) Integration
2) Föräldrastöd
3) Ledarskap och Bemötande.

Vi arbetar även för att främja drogfrihet samt förebygga droganvändning (tobak, alkohol, dopning, narkotika med mera) bland barn och ungdomar.

Mer fakta om Hälsokällan finns här.länk till annan webbplats

Text

Senast ändrad: 2017-02-15 Uppdaterad av: Henrik Erlandsson       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776