RSS

Likabehandlingsarbete i förskola och skola

Gratis verktyg för för skolan och förskolan

Detta är en hjälp med att ta fram er skolas eller förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verktyget är gratis att använda och har tagits fram av Diskrimineringsombudsmannen (DO) i samarbete med Barn- och elevombudet (BEO) vid Skolinspektionen och Skolverket.

www.do.se/framja-och-atgarda/forskolan-och-skolans-ansvar/länk till annan webbplats

Till dig som förälder

Är ditt barn utsatt för kränkningar på förskolan och skolan? Då måste skolan utreda och åtgärda det. Om inte skolan gör tillräckligt för att förhindra kränkningarna kan du anmäla det till Barn- och elevombudet (BEO)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kränkande behandling kan exempelvis handla om att någon skickar elaka mail eller sms, att upprepade gånger blir retad för något eller inte få vara med de andra, att bli utfryst Självfallet handlar det också om våld, som slag, sparkar, knuffar och hot. Om ett barn eller en elev vid upprepade tillfällen blir utsatt för kränkningar brukar det beskrivas som mobbning.
Läs mer på BEO:s webbplats:
www.skolinspektionen.se/sv/BEO/For-foraldrar/länk till annan webbplats

 

Diskriminering är verkligen inte okej

Om ditt barn blir kallat "jävla svartskalle", "bög" eller "hora" kan det handla om diskriminering eller trakasserier. Läs mer om diskriminering på Diskrimineringsombudsmannens webbplats
www.do.selänk till annan webbplats  

Alla barn har rätt att lära sig och trivas och utvecklas i förskolan och skola. Förskolan och skolan ska ge en god utbildning i en trygg miljö där man kan lära sig, respekteras och utvecklas utifrån sin bakgrund och med sina förutsättningar. Det är också viktigt att skolorna (och förskolorna) har rutiner för hur man ska agera i de fall en elev/ett barn har blivit kränkt. Här finns vägledande material för dig som vill utveckla arbetet inom området normer och värden.
www.do.se/Documents/handledningar-utbildning/lika_rattigheter_i_skolan.pdflänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Barn- och elevombudet

Barn- och elevombudet, BEO, arbetar för att motverka kränkningar av barn och elever i skola och förskola. Barn- och elevombudet är en del av Skolinspektionen, men har samtidigt en självständig funktion.

År 2011 fick Skolinspektionen och Barn- och elevombudet (BEO) 2 651 anmälningar om upplevda missförhållanden i Sveriges skolor. Det är en ökning med 17 procent jämfört med året innan. Antalet anmälningar har ökat varje år sedan 2004.

Den vanligaste typen av anmälningar handlar om att anmälaren anser att skolan inte gjort tillräckligt i samband med att ett eller flera barn blivit kränkta. Totalt inkom 1 085 sådana anmälningar, vilket är ungefär lika många som året innan.

Mer än hälften av alla anmälningar om kränkningar rör elever som kränkts av andra elever. En tredjedel rör elever som kränkts av personal på skolan.

Detta står i skollagen

En skola eller förskola som bedriver utbildning eller annan verksamhet ska enligt skollagen bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja allas lika rättigheter och möjligheter för de barn, elever eller studenter som deltar i eller söker till verksamheten, oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, könsöverskridande identitet samt sexuell läggning.

Detta innebär att arbetet med att främja allas lika värde ska ske både genom undervisning samt i de olika miljöer barnen vistas i. Dessutom ska förskolan och skolan förebygga diskriminering och kränkningar. Detta sker exempelvis genom årlig kartläggning som pekar ut trygga samt otrygga miljöer och vilken typ av kränkningar som sker och varför. Dessutom är varje skola och förskola skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna och vidta åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkningar och trakasserier i framtiden.

Bra länkar!

Diskrimineringsombudsmannenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Till BEO:s webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 
Skolinspektionenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om nolltolerans mot kränkningar i förskola och skola

Skolinspektionenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om planer mot kränkande behandling

Bra exempel
Fribergaskolans (åk 7-9) likabehandlingsarbte länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ytterligare ett bra exempel
Diamantens (F-6) likabehandlingsarbete länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast ändrad: 2018-08-01 Uppdaterad av: Henrik Erlandsson       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776