RSS

Jämställdhet

Hälsokällans arbete med jämställdhet- så här ser det ut!

Hälsokällan arbetar med jämställdhet i flera bemärkelser; både som en del i Likabehandlingsarbetet med förskolor och skolor och som en bas i värdegrundsarbetet. (Se länkar till de två rubrikerna i vänsterspalten.) Likabehandling och arbetet med diskriminering är en väldigt viktig del av Hälsokällans arbete och självklart är jämställdhetsfokus en del av detta. Men eftersom det i Sverige (och på de flesta håll i övriga världen) inte råder jämställdhet mellan könen väljer vi att lyfta upp begreppet jämställdhet för att fokusera extra på just hur kvinnor/flickor och män/pojkar har det i samhället i allmänhet och i skola och förskola i synnerhet.

Vi anordnar utbildningar, seminarieträffar, workshops, föreläsningar och vägledning främst för personal men vi möter även elever och barn.

Att jobba med jämställdhet ingår i bl.a. skolans och förskolans uppdrag och många enheter har kommit långt inom detta område. Vi visar gärna upp goda exempel och sprider inom vår verksamhet. Vi behöver också bli påminda och påfyllda med kunskap om ny forskning och nya studier. För att nå ett normkritiskt och jämställt förhållningssätt gentemot de ungdomar vi jobbar med måste vi börja med oss själva. Genom att anlita experter på området försöker vi sprida kunskap inom Fyrbodal där olika målgrupper bjuds in till träffar och föreläsningar.

Hör gärna av er om stöd och hjälp i arbetet! Kontakta oss!öppnas i nytt fönster

Läroplanerna om jämställdhet

Enligt skolans och förskolans styrdokument ingår det i skolans uppdrag att främja jämställdhet.

I skolans läroplan LGR11, står det bland annat:
”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla.”

Jämställdhetsbegreppet ingår i de sju diskrimineringsgrunderna som diskrimineringslagen hanterar och hamnar under diskrimineringsgrunden kön. Begreppet jämlikhet är kopplat till diskrimineringsgrunderna och gäller alla människors lika värde. Men, eftersom det ännu återstår mycket arbete innan vi i Sverige är jämställt (mellan kvinnor och män) väljer man inom lagstiftningen att lyfta fram begreppet jämställdhet och i skolans styrdokument (LGR 11). Vidare står det i LGR11:

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Sådana tendenser ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.”

Inom förskolan (LPFÖ 98) finns det liknande formuleringar:
Omsorg om och hänsyn till andra människor, liksom rättvisa och jämställdhet samt egna och andras rättigheter ska lyftas fram och synliggöras i verksamheten.”

Inom gymnasieskolan finns det övergripande uppdraget med som beskrivs i förskolans och skolans läroplaner. I gymnasieskolans läroplan går man dock lite längre i uppdraget:

Läraren ska se till att undervisningen till innehåll och uppläggning präglas av ett jämställdhetsperspektiv.”

Det ges även konkreta exempel på jämställdhetsperspektiv i olika ämnens centrala innehåll.

Vad är jämställdhet?

Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet. Man ska inte behöva behandlas olika eller begränsas på grund av könet man tillhör.

Regeringen har ett övergripande jämställdhetspolitiskt mål som innebär att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Det förutsätter samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på livets alla områden:

  • makt och inflytande
  • ekonomiskt oberoende
  • företagande, arbete och arbetsvillkor
  • utbildning och utveckling
  • ansvar för hem och barn
  • frihet från könsrelaterat våld

Senast ändrad: 2017-08-07 Uppdaterad av: Henrik Erlandsson       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776