RSS

Föräldrastöd

Hälsokällan stödjer


Hälsokällan håller i samverkan med andra intressenter på med att sprida kunskapen om olika föräldrastödsinsatser, anordna utbildningar, handleda, driva nätverk och verka för att föräldrar till barn och ungdomar i Fyrbodal får möjlighet att delta i olika föräldrastödsinsatser. Kort sagt verka för ett systematiskt och väl utvecklat föräldrastöd i Fyrbodal.Det nätverk som startats och som leds av Hälsokällan kommer att fortsätta med regelbundna träffar för att få en ökad kunskap om föräldrastöd och för att öka kommun - och primärvårdsövergripande samverkan.

Hör gärna av er om stöd och hjälp i arbetet! Kontakta oss!öppnas i nytt fönster

Föräldrarnas roll


Behovet av att främja barns och ungas psykiska hälsa och i förlängningen förebygga risken för ungdomar att hamna i ett missbruk av alkohol och droger eller i kriminalitet är viktigt. Insikten om föräldrarnas roll och möjligheten att genom stöd till föräldrar påverka barns och ungas hälsa är visserligen inte ny, men har aktualiserats under senare år.
Att bli förälder är en för många människor naturlig del av livet, något många önskar. Föräldraskapet är för det mesta en stor glädje men kan ibland sätta tålamod, välvilja och klokskap på prov. Som förälder kan man ibland känna sig ensam och rådlös. De senaste åren har olika samhällsinsatser till föräldrar utvecklats och utvärderats.

Det satsas på föräldrastöd


Allt fler av Fyrbodals kommuner och verksamheter inom primärvård och Västra Götalandsregionen väljer att satsa på föräldrastöd i olika former. Sedan länge erbjuds exempelvis föräldragrupper inom Mödrahälsovården och Barnhälsovården.
I många kommuner växer också viljan att kvalitetssäkra användningen av föräldrastöd; dels genom att välja rätt insatser och aktiviteter för de behov man ser i den egna kommunen, dels genom att samordna olika föräldrastödjande insatser som sker för olika åldrar och av olika huvudmän för att få ett strukturerat föräldrastöd utifrån FN: s Barnkonvention (d v s att barn och unga har rätt till en god uppväxt från det ofödda barnet till dess att man fyller 18 år).
 

Senast ändrad: 2018-08-01 Uppdaterad av: Henrik Erlandsson       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776