RSS

Fakta om Hälsokällan

Hälsokällan är en verksamhet som drivs av Fyrbodals Kommunalförbund med finansiering av hälso- och sjukvårdsnämnd Norr samt 13 kommuner i Fyrbodal. Verksamheten syftar till att främja barn och ungdomars hälsa(fysiskt, psykiskt och socialt) samt verkar för att alla barn och ungdomar ska ha tillgång till hälsofrämjande levnadsvillkor under hela uppväxttiden. Vi är organiserade i Fyrbodals Beredning Hälsa.

Deltagande parter

Fyrbodals kommunalförbund med finansiering av hälso- och sjukvårdsnämnd Norr samt nämnda kommuner under finansiärer.

Avtalsperiod

Tills vidare.

Finansiärer

Hälso- och sjukvårdsnämnd Norr samt kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Sotenäs, Strömstad, Tanum, Uddevalla, Vänersborg, Orust och Åmål.

Personal

Henrik Erlandsson, Ann-Sofie Skälegård och Pernilla Forss

Vår vision

Skapa förutsättningar för jämlik hälsa hos barn och ungdomar 0-20 i Fyrbodal.

Mål

  • Nå viktiga vuxna genom utbildning etc som möter barn och unga i åldern 0-20 år.
  • Hälsokällan verkar för en god geografisk spridning i Fyrbodal.

Målgrupp

Målgruppen för Hälsokällan är de aktörer som verkar i barn och ungas närhet. Vi definierar barn i enlighet med FN: s Barnkonvention, det vill säga 0-20 år. Hälsokällan är en resurs för personal inom kommun och region och andra verksamheter i Fyrbodal, exempelvis mödra- och barnhälsovården, förskolan, skolan, fritidsgårdar, socialtjänsten och ungdomsmottagningarna.

Strategier

  • Integration - målet är i linje med riksdagens integrationspolitik, att barn och ungdomar ska ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett etnisk och kulturell bakgrund.
  • Föräldrastöd — stödja utvecklingen av, och vara ett kompetensstöd när det gäller utvecklingen av ett strukturerat, kvalificerat föräldrastöd i Fyrbodal.
  • Ledarskap och bemötande - kompetensutveckla i metoder, teorier och förhållningsätt, för att främja ett gott ledarskap för personal som personal och verksamheter som möter barn och unga.

 

Arbetssätt

  • Omvärldsbevakning - Hälsokällan ska ha ett utvecklingsperspektiv utifrån dagens och framtidens behov och efterfrågan.
  • Kompetensutveckling - Hälsokällan arrangerar föreläsningar, utbildningar och konferenser för personal inom kommun, region och andra verksamheter som möter föräldrar samt barn och unga.
  • Processtöd - Hälsokällan kan stödja enstaka verksamheter och kommuner i samband med förändringsarbete. Det skall dock alltid, från verksamhetens sida, finnas en långsiktig plan och/eller ambition för hur arbetet ska fortsätta utvecklas framåt.
  • Nätverk - Hälsokällan initierar och sammankallar nätverk som ligger i linje med mål och strategier.
  • Möten med barn och ungdomar - när det gäller direkta möten med barn och ungdomsgrupper, ska dessa endast ske undantagsvis. Det ska i dessa alltid, från beställande verksamhet sida, finnas en långsiktig plan och/eller ambition för hur arbetet ska fortsätta utvecklas framåt. Dessutom kan Hälsokällan möta barn och ungdomsgrupper i frågor där barn och ungdomar ses som experter och därmed blir referensgrupp i frågor som berör dem enligt Barnkonventionen.

 

Organisation

Hälsokällan är en offentlig verksamhet som finansieras av Hälso- och sjukvårdsnämnd Norr och de kommuner i Fyrbodal som valt att teckna avtal med kommunalförbundet.

Hälsokällan är organisatoriskt placerad under Fyrbodals kommunalförbund.
Styrgruppen för Hälsokällan består av representanter för kommunerna, Fyrbodals kommunalförbund och Västra Götalandsregionen. Styrgruppen har i uppdrag att påverka det utbud som Hälsokällan erbjuder, utifrån lokala och regionala behov i Fyrbodal.

Senast ändrad: 2017-02-15 Uppdaterad av: Henrik Erlandsson       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776